عضویت

با عضویت در سامانه فراگیران ، تایید میکنید که آئین نامه انضباطی و تحصیلی فراگیران را مطالعه کرده اید و از موارد مذکور آگاهی دارید.