مسعود کلته

مدرس درس های:
صدور بلیط هواپیما و حسابداری دفاتر
خدمات مسافرتی

مسعود کلته

مسعود کلته، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری و دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه مدیترانه شرقی (قبرس شمالی)(E.M.U) می باشند. ایشان در حال حاضر مدرس درس های صدور بلیط هواپیما و حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.