مریم معانی

مدرس درس:
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی ایران

مریم معانی

مریم معانی، دارای مدرک دکتری باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ و کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی گرایش معماری می باشند. ایشان در حال حاضر مدرس درس آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی ایران در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.