دکتر فرامرز علیخانی یادگار

مدرس درس:
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوران معاصر

دکتر فرامرز علیخانی یادگار

فرامرز علیخانی یادگار، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه خوارزمی هستند. ایشان در حال حاضر مدرس درس تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوران معاصر در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.