علی چراغی

مدرس:
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران

علی چراغی

علی چراغی، زادۀ دی ماه 1355، دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک و کارشناسی ارشد ایران شناسی هستند. ایشان در حال حاضر مدرس درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.