شهاب چراغی

مدرس درس های:
اکوتوریسم
آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

شهاب چراغی، زادۀ آبان 1359، دارای مدرک کارشناسی رشته محیط زیست و دانش آموخته دوره بیست و سوم راهنمایان اکوتوریسم هستند. ایشان در حال حاضر مدرس درس های اکوتوریسم و آشنایی با پستانداران ایران در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.