شاهین سبحانی

مدرس درس های:
زبان تخصصی
راهنمایان طبیعت گردی
ایرانگردی و جهانگردی
راهنمای محلی و مدیریت فنی بند ب

شاهین سبحانی

شاهین سبحانی، زادۀ دی ماه 1347، دارای مدرک کارشناسی زبان اسپانیولی، دیپلم زبان فرانسه، دیپلم زبان انگلیسی، دیپلم زبان آلمانی، دیپلم زبان ایتالیایی هستند. ایشان در حال حاضر مدرس درس های زبان تخصصی دوره های راهنمایان طبیعت گردی، ایرانگردی و جهانگردی، راهنمای محلی و مدیریت فنی بند ب در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.