دکتر رضا نوری شادمهانی

مدرس درس های:
معماری ایران و جهان
آشنایی با اماکن تاریخی ایران

دکتر رضا نوری شادمهانی

رضا نوری شادمهانی، دارای مدرک دیپلم اقتصاد از دبیرستان نیکان کرج، کارشناسی رشته ی باستان شناسی وتاریخ هنر ازدانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته ی باستان شناسی ازدانشگاه تهران، دکتری تخصصی رشته ی باستان شناسی باگرایش دوران اسلامی از دانشگاه تهران می باشد. ایشان در حال حاضر مدرس درس های معماری ایران و جهان و آشنایی با اماکن تاریخی ایران در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.