اشکان بروج

مدرس درس های:
شناخت صنعت گردشگری
آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات

اشکان بروج

اشکان بروج، زادۀ اردیبهشت ماه 1364، دارای مدرک لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس ارشد مدیریت جهان گردی (گرایش بازاریابی) هستند. ایشان در حال حاضر مدرس درس های شناخت صنعت گردشگری و آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.