آرمان ولیان

مدرس درس:
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری

آرمان ولیان

آرمان ولیان، دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه لئوبن اتریش می باشند. ایشان در حال حاضر مدرس درس  اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در دوره های کوتاه مدت گردشگری موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.