01732330132 ATGolestan@gmail.com

سید مقداد میر موسوی

اساتید موسسه آوای طبیعت گلستان اساتید موسسه آوای طبیعت گلستان

اساتید مؤسسه آوای طبیعت گلستان اساتید مؤسسه آوای طبیعت گلستان

در حوزۀ آموزش گردشگری، وجه تمایز بین مؤسسات آموزشی که در این زمینه فعالیت می کنند، کیفیت اساتید آن آموزشگاه می باشد. بر این اساس موسسۀ آموزش گردشگری آوای طبیعت گلستان در طی 7 سال فعالیت خود همواره با بهترین و با تجربه ترین اساتید گردشگری ایران جهت برگزاری دوره های آموزشی همکاری داشته است. در پایین با کلیک بر تصویر استاد مورد نظر خود رزومه ی ایشان را مشاهده خواهید کرد.