تورهای آموزشی تورهای آموزشی تورهای آموزشی

در این سفرها که با رویکرد گردشگری مویرگی و آموزشی به منظور شناخت بیشتر از مناطق مختلف استان که توجه کمتری به آن شده است برگزار می شود، فراگیران میتوانند با حضور اساتید با تجربه و پیشکسوت با علاوه بر حضور در منطقه و شناخت جاذبه های فرهنگی و یا طبیعی و ارتباط چهره به چهره با جاذبه مورد نظر به پربار شدن دانش و تجربه شان در برگزاری تورهای آینده اقدام نمایند.