لیست برنامۀ کلاسی دوره ها لیست برنامۀ کلاسی دوره ها

لیست برنامۀ کلاسی دوره های در حال برگزاری لیست برنامۀ کلاسی دوره های در حال برگزاری

برنامه کلاسی دوره های آموزشی در حالِ اجرای موسسه آوای طبیعت گلستان در زیر قرار داده شده است. با کلیک بر روی دورۀ مورد نظر خود، جدول برنامه کلاسی مربوطه را مشاهده خواهید کرد.

مدیر فنی بند ب
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

برنامه کلاسی دوره 1
برنامه کلاسی دوره 0

مدیر فنی بند الف

برنامه کلاسی دوره 10
برنامه کلاسی دوره 9

راهنمایان طبیعت گردی
راهنمایان محلی

برنامه کلاسی دوره 8
برنامه کلاسی دوره 7

مدیریت تخصصی اقامتگاه بومگردی

برنامه کلاسی دوره 10
برنامه کلاسی دوره 9

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 9
برنامه کلاسی دوره 9
برنامه کلاسی دوره 9

کارکنان اقامتگاه های بومگردی

برنامه کلاسی دوره 9
برنامه کلاسی دوره 9

مدیریت هتلداری

برنامه کلاسی دوره 10
برنامه کلاسی دوره 9