تاثیر صنایع دستی و بومی در توسعه ی روستایی

تاثیر صنایع دستی و بومی در توسعه ی روستایی

امروزه به این دلیل که تعداد سفر های روستایی توسط توریستها و دیگر افراد کشور خودمان افزایش یافته است، به اهمیت هر چه بیشتر حفظ محیط زیست محیطی منطقه و تلاش برای معرفی کردن فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم و سنت ها، نوع رقص خاص منطقه و در رأس آن معرفی کردن صنایع دستی بومی پی میبریم.

 در حال حاضر گردشگری جایگاه ویژه ای در جهت درآمدزایی برای کشورمان دارد و باعث رونق و بهبود و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و سطح صنایع دستی شده است. باید دانست که هر چه تعداد گردشگران به منطقه افزایش یابد کسب و کار افراد بومی نیز رونق و گسترش بیشتری پیدا کرده و باعث ایجاد اشتغال های غیر کشاورزی می شود؛ این باعث شده تا دامداران و کشاورزان جدا از انجام این گونه کارها به داشتن درآمد مازاد از طریق جذب گردشگر و توسعه دادن صنایع دستی خود روی بیاورند.

گردشگری، يکی از نيرو های اجتماعی است كه اهميت و نقش بين المللی اقتصادی و ژئوپلتيکی بسياری دارد و کماکان در تمامی جوامع مهم است به شمار می رود. چرا که اکثر وارد شوندگان به منطقه در عین حال که برای گذراندن دوران طلایی خود به آن جا می روند، بلکه مقادیر زیادی پول نیز با خود به روستای مورد نظر می برند تا از صنایع دستی و زیبایی های روستا نیز یک یادگاری برای خود و عزیزانشان تهیه ببینند.

صنایع دستی، خود باعث شناخت افراد در سنت ها و مرز و بوم های دیگر با نوع فرهنگ منطقه بوده و باعث نزدیکی و ایجاد صلح میان ملت ها می شود.

ایران و صنایع دستی

در حال حاضر کشورمان ایران جزو 5 کشور برتر در دنیا در زمینه تونع و گردشگری بوده و از نظر پتانسیل های گردشگری جزو 10 کشور برتر می باشد. البته این را نیز باید مطرح کنیم که کشورمان از نظر تنوع در محصولات صنایع دستی روستایی نیز جزو 5 کشور برتر در جهان شناخه شده است.

در کشورمان ایران، حدود 75 درصد از محصولات و صنایع دستی و بومی روستایی را زنان تولید می کنند و در حال حاضر بیش از 256 نوع رشته های تولیدی متفاوت در کشور برقرار است.

روستاییان همچنین می توانند تا با شرکت در جشنواره های بین المللی و کارآفرینی به تبلیغ صنایع دستی منطقه ی خود بپردازند و دیگر مردم کشور را با فرهنگ، نگرش معنوی، تظاهرات روحی، قومی و بومی خود به صورت عام آشنا سازند.

افزایش گردشگری و توسعه روستایی

در حال حاضر با توجه به پتانسيل شگرف بازاريابی صنايع دستی بر گردشگر، اهميت به اين بخش، باعث کمک رسیدن به مسائلی همچون توسعه ی اجتماعی، فقر زدایی و رسیدن به اقتصادی پایدار در جوامع محلی است. علاوه بر اینکه توسعه بازاریابی صنایع دستی روستایی و بومی توسط  گردشگر باعث کمک رسیدن به جهت توسعه اجتماعی روستاییان می شود، بر روی درآمد ناخالص ملی نیز اثر مستقیم می گذارد. در نتیجه هر گونه بهبود در تولید و بهره وری در افزایش کیفیت سطح صنایع نیز اثر گذار است.

از تمامی مطالب بالا نتیجه می شود که بهبود و توسعه یافتن هرچه بیشتر صنایع دستی بومی در توسعه و رونق روستا ها تاثیر می گذارد و باعث جذب بیشتر گردشگران به مناطق بومی می شود. در همین راستا بهتر است مسئولین با رسیدگی به وضع روستاییان و کمک های مادی و معنوی به آنان، به سطح کیفیت صنایع دستی تولیدی کشور و افزایش تنوع آن کمک کنند.

مسئولین با دادن وام و عدم ایجاد تأخیر در رساندن به موقع وام به روستاییان، می توانند سبب اشتغال زایی، مهاجرت معکوس، افزایش فروش و سود روستاییان، رونق و تقویت گردشگری و کاش مهاجرت افراد به خارج از روستا شوند.


ارسال پاسخ