01732330132 ATGolestan@gmail.com

روز

اکتبر 20, 2020
صفحه اصلی » آرشیو اکتبر 20, 2020 گردشگری کشاورزی و توسعۀ روستایی گردشگری کشاورزی یکی از چندین نوع گردشگری های مبتنی بر کار و فعالیت های کشاورزی بوده که به جهت رسیدن به توسعه در زمینه روستایی و به وجود آوردن و افزایش درآمد زایی برای جوامع بومی و محلی روستا پیشنهاد می شود. حال
Read More